που συντονίζονται από την καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Μ. Α. Μιμίκου

 
   

 

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών & Θαλασσίων Έργων
Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων