Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα στην Υδρολογία και τους Υδατικούς Πόρους
που συντονίζονται από την καθηγ. ΕΜΠ  Μ.Α.Μιμίκου